بَها – بانوان همیار انرژی

بَها « طرح جامع فرهنگی و ترویجی مدیریت مصرف انرژی در خانه با محوریت بانوان، مادران و خانواده » با محوریت قرار دادن بانوان به عنوان همیاران انرژی جهت مدیریت مصرف انرژی در خانه و …