دبیرخانه دائمی حامیان انرژی

دبیرخانه دائمی حامیان انرژی ( ستاد راهبری فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی) به عنوان یک “پروژه ملی و فرا سازمانی” با رویکرد آموزشی، فرهنگی و اطلاع رسانی در حوزه های مصرف بهینه و مدیریت مصرف انرژی و سوخت ( آب، برق، گاز، بنزین و …) و معرفی و جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) و همچنین معرفی انرژی هسته ای به عنوان انرژی استراتژیک، همچنین به عنوان یک “پروژه دوستدار زمین و محیط زیست” در جهت توسعه پایدار شناخته می شود.
این طرح ملی به همت و تلاش کارشناسان و صاحبنظران حوزه مدیریت مصرف انرژی و با همکاری نخبگان علمی، فرهنگی و هنری با مدیریت و راهبری “پژوهشگاه نیرو” و با استفاده از توان خلاقه تیم فرهنگی و هنری “کانون خلاق” با مساعدت و نظارت “وزارت نیرو” در راستای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف در تابستان ١۴٠٢ به رشته تحریر در آمد و مکان دبیرخانه نیز در محل پژوهشگاه نیرو در تاریخ ٢٣ مردادماه ١۴٠٢ در طی مراسمی با حضور مدیران و صاحبنظران حوزه های انرژی، فرهنگ و آموزش بصورت رسمی افتتاح گردید.
دبیرخانه دائمی حامیان انرژی با هم افزایی و خرد جمعی، مدیریت و راهبری میگردد و بصورت کاملا شورایی با حداکثر توان علمی و پژوهشی متخصصان و نخبگان اداره و پیش می رود. تمامی طرحها، دستورالعمل ها ، برنامه ها و خدمات ارائه شده توسط دبیرخانه با نظارت “شورای عالی سیاست گذاری” در راستای سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغی مقام معظم رهبری و با توجه به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ١۴٠۴ است و کلیه خدمات ارائه شده توسط دبیرخانه سعی دارد مفاهیم و آموزه های مدیریت مصرف سوخت و انرژی را در سطح کلان ، بصورت جریان سازی فرهنگی مبتنی بر پژوهش و آموزش در اختیار عموم جامعه قرار دهد تا مصرف بهینه سوخت و انرژی و همچنین استفاده از انرژیهای جایگزین تجدیدپذیر به عنوان یک “اصل مهم فرهنگی” در کشور نهادینه گردد تا شاهد ایرانی سبز، آباد و سرفراز باشیم …